Wiadomości z ZG AP


Witam.

    W związku z wyrażonym zainteresowaniem efektami pracy nowego ZAP spróbuję w skrócie przedstawić pierwszy miesiąc pracy zarządu. ZAP na swym pierwszym posiedzeniu 12.04.2005 podjął decyzję, że do czasu opanowania krytycznej sytuacji AP posiedzenia będą odbywały się co miesiąc (statutowy obowiązek - jedno na kwartał). Pomiędzy nimi będą odbywały się posiedzenia Prezydium ZAP. Najbliższe posiedzenie ZAP odbędzie się 17.05.2005.

Na pierwszym posiedzeniu ZAP 12.04.2005 podjęto między innymi:
 • ukonstytuowanie ZAP - szczegółowa informacja na stronie AP,
 • sytuację finansową AP (w szczególności Biura ZAP) - jest bardzo zła, zmusza do podjęcia radykalnych zmian w funkcjonowaniu AP,
 • zgodnie z Uchwałą XXII NKZ AP powołano zespół do opracowania programu i podjęcia działań zmierzających do przekształcenia AP w związek stowarzyszeń i opracowania propozycji zmian w Statucie Aeroklubu Polskiego z tym związanych.
  Z ramienia ZAP w skład zespołu powołano:
  Kol. Włodzimierza Skalika (przewodniczący)
  Kol. Andrzeja Osowskiego
  Kol. Ryszarda Zagańczyka
  Upoważniono zespół do rozszerzania swojego składu.


 • ZAP powołał zespół w składzie:
  Kol. Michał Słotwiński (przewodniczący)
  Kol. Jan Kujawa
  Kol. Andrzej Figiel
  w celu:
  1. przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Aeroklubu Polskiego za 2003 i 2004r.
  2. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Aeroklubu Polskiego
  3. przedstawienie wyników działań zespołu Zarządowi Aeroklubu Polskiego w terminie 8 tygodni
  4. przedstawienie propozycji na najbliższym posiedzeniu Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego kandydatury na biegłego rewidenta do zbadania bilansów Aeroklubu Polskiego (termin realizacji 2 tygodnie). (Wybór biegłego przesunięto na posiedzenie ZAP na 17.05)
 • ZAP powołał zespół w składzie:
  Kol. Jan Kujawa (przewodniczący)
  Kol. Grzegorz Glegoła
  Kol. Ryszard Michalski
  w celu opracowania projektu reorganizacji Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego. Wstępny projekt reorganizacji Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego został przedłożony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego to jest 26.04.2005r.

  ZAP powołał zespół w składzie:
  Kol. Ryszard Zagańczyk (przewodniczący)
  Kol. Krzysztof Jurkiewicz
  Kol. Adam Paska
  w celu opracowania szczegółowego programu i podjęcia działań zmierzających do objęcia nadzoru nad lotnictwem ultralekkim i innymi formami działalności lotniczej przez Aeroklub Polski. Upoważniono zespół do rozszerzenia swojego składu. ZAP podjął decyzję:
  • o pilnym dokonaniu przeglądu wszystkich umów zawartych przez BZAP na wszelkie usługi świadczone dla AP pod katem ich zasadności i wysokości kosztów,
  • wytypowano zobowiązania BZAP, które powinny być zapłacone w pierwszej kolejności,
  • zobowiązano Sek. Generalnego do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu AP informację, jak wygląda polityka sprzętowa w AP w zakresie nie tylko depozytu, ale co posiadamy oraz jaka jest koncepcja utrzymania jego sprawności technicznej,
  • ZAP odwołał z funkcji członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Łódź - Lublinek Sp. z o.o. Kol. Stanisława Kolasę i delegował do reprezentowania AP w ww. Radzie Nadzorczej Kol. Ryszarda Michalskiego - członka ZAP.
  Ponadto:
 • ZAP zapoznał się z bilansami Biura oraz jednostek AP za 2004 rok przyjmując je do wiadomości bez akceptacji. Dokumenty te będą przedmiotem badań biegłego rewidenta,
 • ZAP dyskutował problem sprawy sądowej budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 (siedziby AP) - AP grozi eksmisja z powództwa współwłaścicieli.
 • ZAP omawiał sprawę renegocjacji warunków ubezpieczeń sprzętu na 2005 rok. Na pierwszym posiedzeniu Prezydium ZAP 26.04.2005 podjęto między innymi:
 • głównym tematem była strategia działania nw. jednostek pomocniczych Aeroklubu Polskiego:
 • GOBL-L
 • CSS Leszno
 • GSS Żar Dyskusja odbyła się z udziałem dyrektorów ww. jednostek. Wszyscy oni zostali zobowiązani do opracowania w ciągu 2 miesięcy i przedłożenia dla ZAP kompletnej koncepcji funkcjonowania jednostek, tak aby zapewnić ich sprawność organizacyjną i finansową.
 • W związku z upływem w czerwcu terminu ważności certyfikatów omówiono stan przygotowań do ich przedłużenia. Zobowiązano Sek.Gen. do przygotowania na ZAP raportu o postępie w tym procesie.
 • Dokonano wstępnej analizy projektu nowej struktury Biura ZAP. Zachęcam wszystkich chętnych do współpracy z powołanymi przez ZAP zespołami celem wypracowania możliwie najlepszych rozwiązań.
Z pozdrowieniami Włodzimierz Skalik.


Powrót do LOTNICTWO

Powrót do strony GŁÓWNEJ